Kinori Radio


MADE IN ISRAEL  1947
הרדיו הורכב בהשראה צרפתית  Adagio 613


קיים כיתוב בעברית על הסקלה -קול ציון לגולה קול ישראל

הרדיו תוצרת הארץ מלפני קום המדינה


Tubes : 2x6BA6 6BE6 6AV6 6AQ5 6X4 5AF7